Super Stacker 3

01/12/19
23

รายละเอียดของเกม

หลังจากผ่านไปเกือบหนึ่งทศวรรษ Super Stacker กลับมาอีกครั้งกับ 40 ด่านใหม่เพื่อท้าทายการแก้ปัญหาและทักษะการซ้อน

วิธีการเล่น